Bibliotekos taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi Aleksandro Stulginskio universiteto biblioteka taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vartotojų registravimo ir aptarnavimo Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – Universitetas) bibliotekoje (toliau – Biblioteka) tvarką ir vartotojų bei Bibliotekos teises ir pareigas.
2. Biblioteka yra Universiteto akademinės infrastruktūros padalinys. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, patvirtintais Lietuvos standartais, Universiteto statutu, rektoriaus įsakymais, Bibliotekos nuostatais, šiomis Taisyklėmis ir kitais vidaus tvarkos dokumentais.
3. Bibliotekos fondas yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.
4. Biblioteka kiekvienam vartotojui garantuoja prieinamumą prie Bibliotekos fondo dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją.
5. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas. Biblioteka gali teikti papildomas mokamas paslaugas, įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintą „Bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašą‟. Mokamų paslaugų įkainius tvirtina Universiteto rektorius.

II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMAS IR APTARNAVIMAS

6. Vartotojų registravimas:
6.1. Registruotais vartotojais gali būti Universiteto studentai ir   darbuotojai bei užsienio studentai ir dėstytojai, atvykstantys į Universitetą pagal studentų mainų ir kitas programas.
6.2. Universiteto studentai ir darbuotojai Bibliotekos informacinėje sistemoje registruojami perkeliant duomenis iš Universiteto studentų ir darbuotojų duomenų bazių.
6.3. Kiti Taisyklių 6.1 punkte nenumatyti asmenys Bibliotekoje registruojami pagal atitinkamų Universiteto padalinių pateiktus anketinius duomenis ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jiems išduodamas Bibliotekos skaitytojo pažymėjimas.
6.4. Kiekvienas Bibliotekoje registruojamas asmuo supažindinamas su šiomis Taisyklėmis: pirmojo kurso studentai grupėmis įvadinių mokymų metu, kiti asmenys – atvykę į Biblioteką. Skolindamasis Bibliotekos dokumentą į namus, vartotojas kartu įsipareigoja laikytis šių Taisyklių.

7. Bibliotekos informacinėje sistemoje neregistruoti asmenys, pateikę galiojantį asmens tapatybės dokumentą, Bibliotekos fondais gali naudotis tik Bibliotekoje.

8. Bibliotekos vartotojų asmens duomenys neskelbiami ir naudojami tik šiems tikslams: asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar Bibliotekos skaitytojo pažymėjimo funkcionavimui informacinėje Bibliotekos sistemoje; vartotojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui ir apskaitai; asmens tapatybei nustatyti Taisyklių pažeidimo atveju.

9. Dokumentų skolinimas:
9.1. Galiojantis Lietuvos studento pažymėjimas, asmens tapatybės kortelė arba Bibliotekos skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę registruotiems vartotojams pasiskolinti Bibliotekos dokumentus į namus.
9.2. Bibliotekos informacinėje sistemoje vartotojo identifikacinis (brūkšninis) kodas, kuris nuskaitomas nuo studento pažymėjimo, asmens tapatybės kortelės arba Bibliotekos skaitytojo pažymėjimo išduodant leidinį, prilygsta vartotojo parašui.
9.3. Vartotojai reikiamus dokumentus Bibliotekos atviruosiuose fonduose susiranda savarankiškai. Kilus neaiškumams, Bibliotekos darbuotojai padeda ir konsultuoja.
9.4. Dokumento skolinimą vartotojas gali savarankiškai užregistruoti savitarnos įrenginiu arba pateikęs Bibliotekos darbuotojui aptarnavimo poste.
9.5. Centrinės bibliotekos atvirojo ir uždarojo fondų dokumentus galima užsisakyti naudojantis elektroniniu katalogu ir virtualia biblioteka arba pateikiant užpildytą (su nurodytu dokumento pavadinimu ir šifru) užsakymo lapelį Bibliotekos darbuotojui aptarnavimo poste. Užsakant dokumentus, neįtrauktus į elektroninį katalogą, užsakymo lapelis užpildomas naudojantis korteliniu katalogu (C. r. 140 kab.).
9.6. Užsakymai atliekami per 0,5 – 1 val. Užsakyti dokumentai Centrinės bibliotekos abonemente saugomi 3 darbo dienas. Per šį laiką jų neatsiimti dokumentai grąžinami į saugojimo vietą.
9.7. Dokumentai skolinami nuo 1 paros iki 1 mokslo metų terminui, atsižvelgiant į jų paklausą ir Bibliotekoje esančių egzempliorių kiekį. Išimties tvarka Universiteto padalinių darbuotojams dokumentai gali būti skolinami neterminuotai, perregistruojant jų skolinimą kalendorinių metų pabaigoje.
9.8. Grąžinimo terminą galima pratęsti, kol nepradėti skaičiuoti delspinigiai ir jeigu dokumento nėra užsisakę kiti vartotojai. Mokslo metams arba semestrui paskolintų dokumentų grąžinimo termino pratęsti negalima.
9.9. Vartotojams skolinamas tik vienas to paties pavadinimo ir leidimo Bibliotekos dokumento egzempliorius.
9.10. Eilinį kartą dokumentai skolinami tik grąžinus anksčiau paimtus dokumentus, kuriais naudotis terminas baigėsi, ir sumokėjus priskaičiuotus delspinigius.
9.11. Dokumentus privaloma grąžinti tame Bibliotekos padalinyje, iš kurio jie buvo pasiskolinti. Jie gali būti grąžinami naudojantis savitarnos įrenginiu arba atiduodant Bibliotekos darbuotojui aptarnavimo poste.
9.12. Informaciją apie dokumentų grąžinimo terminus ir delspinigius vartotojai privalo patys pasitikrinti savo elektroninėje paskyroje ir, jei reikia, prasitęsti gražinimo terminą elektroninėje paskyroje, elektroniniu paštu biblioteka@asu.lt, telefonu nr. 752304, 752273, skype ASU biblioteka.
9.13. Pasibaigus skolinimo terminui, dokumentus reikia grąžinti Bibliotekai. Jei dokumentas negrąžinamas arba skolinimosi terminas nepratęsiamas, nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai.
9.14. Išeinant akademinių atostogų, laikinai arba visiškai nutraukiant studijas ar darbo Universitete sutartį, privaloma grąžinti Bibliotekai visus pasiskolintus dokumentus.
9.15. Neskolinami į namus dokumentai: enciklopedijos, periodiniai ir tęstiniai leidiniai, disertacijos, habilitacijos darbai ir jų santraukos, mokslo tyrimo darbų ataskaitos, normatyviniai dokumentai, reti ir vertingi spaudiniai, kiti dokumentai, atviruosiuose fonduose pažymėti raudona juostele.
9.16. Pageidaujamus dokumentus, kurių nėra Bibliotekoje, registruoti vartotojai gali užsisakyti iš kitų Lietuvos ar užsienio šalių bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą (toliau – TBA):
9.16.1. Dokumento grąžinimo terminą nustato jį skolinanti biblioteka.
9.16.2. Už sugadintą ar pamestą per TBA gautą dokumentą vartotojas sumoka tokią kainą, kokią nustato dokumentą skolinusi biblioteka.
9.16.3. Dokumentų, užsakytų per TBA, persiuntimo pašto išlaidas ir mokestį už panaudą (jei jo reikalauja skolinanti biblioteka) sumoka vartotojas.

10. Registruotiesiems vartotojams Universiteto suteiktais elektroninio pašto adresais Biblioteka siunčia informaciją apie artėjantį ar pasibaigusį pasiskolintų dokumentų grąžinimo terminą ir kitus pranešimus, susijusius su Bibliotekos paslaugomis.

11. Naudojimasis kompiuteriniais ištekliais:
11.1. Bibliotekos kompiuteriai yra skirti naudotis Bibliotekos elektroniniu katalogu ir virtualia biblioteka, informacija duomenų bazėse ir kituose elektroniniuose informacijos šaltiniuose, skaityti elektroninius dokumentus, rengti su studijomis ar mokslu susijusius darbus, naudotis elektroniniu paštu ir Bibliotekos kompiuteriuose įdiegtomis programomis.
11.2. Kompiuteriai, pažymėti užrašu „Elektroninis katalogas“, yra skirti tik paieškai elektroniniame kataloge.
11.3. Bibliotekos kompiuteriuose draudžiama instaliuoti programas ar keisti jų konfigūracijas; įrašyti ar trinti informaciją kietajame diske; naudotis pokalbių sistemomis; žaisti kompiuterinius žaidimus. Draudžiama žiūrėti ar dėti pornografinius, rasinę ar tautinę neapykantą ir smurtą propaguojančius puslapius, skleisti informaciją, diskredituojančią ar kenkiančią kitiems asmenims ar organizacijoms.
11.4. Bibliotekoje veikia belaidis interneto ryšys Eduroam, juo galima naudotis savo kompiuteriais.
11.5. Licencijuojamomis ir testuojamomis duomenų bazėmis per nuotolinę prieigą (ne iš Universiteto tinkle esančių kompiuterių) gali naudotis tik Universiteto bendruomenės nariai.

III. VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

12. Vartotojas turi teisę:
12.1. Gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos fondą ir teikiamas paslaugas.
12.2. Naudotis visomis Bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis.
12.3. Nustatyta tvarka skolintis iš Bibliotekos fondo dokumentus į namus arba naudotis jais vietoje.
12.4. Prasitęsti pasiskolintų dokumentų grąžinimo terminą, rezervuoti kitam vartotojui išduotus dokumentus.
12.5. Naudotis Bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis ir kitais elektroniniais ištekliais.
12.6. Dokumentus, kurių nėra Bibliotekoje, užsakyti per TBA iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų.
12.7. Nustatyta tvarka naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis, interneto prieiga, asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais ir komandinio darbo kambariais.
12.8. Bibliotekoje nustatyta tvarka kopijuoti, skenuoti, fotografuoti dokumentus, įrašyti informaciją į elektronines laikmenas laikantis Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų.
12.9. Pasiūlyti Bibliotekai įsigyti studijoms ar moksliniam darbui reikiamą leidinį.
12.10. Pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą žodžiu ar raštu apie Bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas.

13. Vartotojas privalo:
13.1. Tausoti ir saugoti Bibliotekos dokumentus ir kitą turtą.
13.2. Nekeisti leidinių išdėstymo tvarkos atviruosiuose fonduose; panaudotą dokumentą palikti ant stalo ar knygų vežimėlio.
13.3. Neišnešti dokumentų iš Bibliotekos patalpų, jei jų išdavimas neužfiksuotas Bibliotekos informacinėje sistemoje.
13.4. Skolinantis dokumentą patikrinti, ar jame nėra defektų ir apie pastebėtus trūkumus pranešti Bibliotekos darbuotojui. To nepadarius, už dokumento sugadinimą atsako paskutinis juo naudojęsis vartotojas.
13.5. Nustatytu laiku grąžinti pasiskolintus dokumentus arba prasitęsti naudojimosi jais laiką. Pažeidus nustatytus terminus, sumokėti delspinigius.
13.6. Bibliotekos informacinėje sistemoje savo paskyroje sekti informaciją apie pasiskolintų dokumentų, jų grąžinimo terminus.
13.7. Nedelsiant pranešti Bibliotekai praradus Bibliotekos skaitytojo pažymėjimą (Lietuvos studento pažymėjimą, asmens tapatybės kortelę)
13.8. Suveikus dokumentų apsaugos signalizacijai, parodyti asmeninius daiktus Bibliotekos darbuotojui.
13.9. Bibliotekos patalpose laikytis elgesio viešoje vietoje normų, netriukšmauti, nesinaudoti mobiliojo ryšio telefonais, pagarbiai elgtis kitų vartotojų ir Bibliotekos darbuotojų atžvilgiu.

14. Vartotojo atsakomybė:
14.1. Praradęs ar nepataisomai sugadinęs dokumentą iš Bibliotekos fondų, vartotojas pakeičia jį tokiu pat arba kitu Bibliotekos pripažintu lygiaverčiu. Dokumentai su kitų bibliotekų spaudais nepriimami.
14.2. Negrąžinęs nustatytu laiku pasiskolintų dokumentų, vartotojas moka delspinigius už kiekvieną dokumentą ir kiekvieną uždelstą darbo dieną. Delspinigių dydį tvirtina Universiteto rektorius.
14.3. Vartotojas, praradęs Bibliotekos skaitytojo pažymėjimą (asmens tapatybės kortelę, studento pažymėjimą) ir nepranešęs Bibliotekai, atsako už kito asmens, pasinaudojusio jo pažymėjimu, pasiskolintus dokumentus.
14.4. Vartotojas, padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
14.5. Vartotojui, pažeidusiam šias Taisykles, laikinai arba visam laikui gali būti apribota teisė naudotis Biblioteka. Apie netinkamą elgesį pranešama fakulteto dekanui ar padalinio vadovui.

IV. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS

15. Biblioteka privalo:
15.1. Teikti informaciją vartotojams apie Bibliotekos išteklius ir teikiamas paslaugas.
15.2. Užtikrinti galimybę naudotis Bibliotekos fondais šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
15.3. Užtikrinti kultūringą, lygių galimybių ir teisingumo principus atitinkantį vartotojų aptarnavimą.
15.4. Pagal galimybes sudaryti studijoms ir moksliniams tyrimams palankią aplinką.

16. Biblioteka turi teisę:
16.1. Reikalauti, kad vartotojai laikytųsi šių Taisyklių.
16.2. Registruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti Bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis.
16.3. Nustatyti vartotojams skolinamų dokumentų skaičių, grąžinimo terminus ir imti delspinigius už dokumentų negrąžinimą nustatytu laiku.
16.4. Neskolinti bibliotekos dokumentų vartotojui, kol jis negrąžino anksčiau paimtų dokumentų, kurių grąžinimo terminas pasibaigęs ir nesumokėti delspinigiai.
16.5. Prašyti vartotojo parodyti išsinešamus dokumentus ar asmeninius daiktus, jei įsijungė dokumentų apsaugos signalizacija.
16.6. Neįleisti į Bibliotekos patalpas neblaivių, nuo psichotropinių, narkotinių ar kitų toksinių medžiagų apsvaigusių asmenų.
16.7. Neaptarnauti vartotojų paskutinį mėnesio penktadienį, skiriant šią dieną Bibliotekos informacinės sistemos duomenų atnaujinimui, Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, atvirųjų fondų patikrinimui, patalpų ir fondų valymui ir kitiems vidaus darbams.
16.8. Prireikus pildyti ir keisti šias Taisykles.

PATVIRTINTA

2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 265-PA§17